2017, augusztus 20, vasárnap
címkék Posts tagged with "ingyenes"

ingyenes

nyeremenyjatek_cig_banner_V2Hogyan változott meg életed a házasság, gyermekvállalás után?

A felnőttkor legfontosabb állomásai, amikor összekötjük életünket valakivel, majd  családunk egy új szereplővel gazdagodik, és magunk mellett már másér (másokért) is felelősséggel tartozunk. Ez a felelősségvállalás rengeteg változást és új kihívást hoz magával, teljesen a fejetetejére fordítja a megszokott hétköznapokat.
Ebben a megváltozott élethelyzetben nyújt átfogó gondoskodást, a CIG Pannónia Biztosító legújabb terméke, a Primus Életbiztosítás, mely a családalapítás előtt állók, illetve  fiatal családosok igényeire szabott megoldás.

Az új szolgáltatás bevezetése kapcsán a biztosító fotópályázatot hirdet, melynek nyertesét értékes nyereménnyel és egyéves Primus előfinanszírozással kívánja támogatni.

A pályázatra olyan játékosok nevezését várjuk, akik családalapítás előtt állnak, vagy már kisgyermekes családban élnek.

Részvétel menete:
1.)  Csatlakozz a Segítség, felnőttem! Facebook oldalához. www.facebook.com/segitsegfelnottemfotopalyazat
2.) Tölts fel két képet 2016. július 31-ig a Segítség, felnőttem! Facebook oldalra „Előtte/utána” témában: egy családalapítás/házasság előtti és egy utáni fotó segítségével mutasd be a különbséget a felhőtlen, akár felelőtlen ifjonti évek, és a gondoskodó családi élet, vagy ahhoz vezető út között. A képekhez használd a #segitsegfelnottem hashtag-et.

 

„Segítség, felnőttem” fotópályázat részvételi szabályzat

Kérjük, olvassa el figyelmesen az CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. által használt „Segítség, felnőttem” címen elérhető Facebook oldalon megrendezett promóciós játék (a továbbiakban: „Játék”) részvételi feltételeit.

A Játékban való részvétel a Játék jelen hivatalos játékszabályzatának (a továbbiakban: a „Játékszabályzat”) automatikus elfogadását jelenti. A Játékban résztvevő személyek a továbbiakban: a „Játékos(ok)”, a Játékot szervező: CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhely: 1033 Budapest Flórián tér 1.., cégjegyzékszám: 01-10-045857; adószáma: 14153730-4-44;) a továbbiakban a „Szervező”.

A Játék kizárólag személyes használatra készült, üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos. A Nyeremény személyre szóló, azt kereskedelmi forgalomban értékesíteni szigorúan tilos.

A Játék nem a Facebook szervezésében vagy lebonyolításában zajlik, abban a Facebook sem szponzorként, sem adminisztrátorként nem vesz részt. A Játékosok tudomásul veszik, hogy adataikat a Szervezőnek és a Játék lebonyolításában résztvevő Megbízottjának és nem a Facebooknak, mobil- vagy internetszolgáltatójuknak adják meg. A Játékosok által rendelkezésre bocsátott információkat a Szervező és Megbízottja (Splendidea Communications Kft. székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53, adószám: 12320352-2-42, postázási címe: 1037 Budapest, Montevideo út 2/C.) kizárólag a nyereményekkel kapcsolatos kapcsolatfelvétel céljára használja, az adatbázist a Játék időtartamának végén megsemmisíti. A Játékosok adatközlése önkéntes.

1. A részvételre való alkalmasság és a Játék menete
a) A Játékban részt vevő Játékos felelősséget vállal azért, hogy a Játékban a hatályos magyar jogszabályokat meg nem sértő tartalommal vesz részt.

b) A játékban csak nagykorú, a játék kiírásakor 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt.

c) A Játékosnak először csatlakoznia kell a „Segítség, felnőttem” hivatalos Facebook oldalhoz (Like funkció).

d) Az érvényes Nevezéshez a Játékosnak meg kell osztania egy fényképpárt a „Segítség, felnőttem” hivatalos Facebook oldalán, amiből az egyik fénykép a gondtalan ifjonti éveiben, a bulik időszakában készült, a másik fénykép pedig már a gondoskodó családi életet, vagy az ahhoz vezető utat ábrázolja.

e) A beküldött fotókat a Szervező vezetőiből álló zsűri (továbbiakban: Zsűri) értékeli, közülük nyertesnek a legérdekesebb, témaválasztását tekintve legkontrasztosabb fényképpárt választja ki. A nyeremény odaítélése a Zsűri kizárólagos mérlegelésén alapul, amelyért a Szervező nem vállal felelősséget. A Zsűri döntése ellen bármilyen jogorvoslat lehetősége kizárt.

f) Azok a Játékosok, akik a Játék időtartama alatt jelen Játékszabály szerint érvényes Nevezést adnak le, illetve megfelelnek a meghatározott tartalmi és formai követelményeknek, részt vesznek a Játékban.

g) A Játékból ki vannak zárva a Szervezővel, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és ezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

h) Amennyiben a Játékos:
• sértő tartalmat oszt meg vagy
• az általa feltöltött fotó nem felel meg a Játékszabály rendelkezéseinek, vagy
• valószínűsíthető, hogy jogtalanul töltött fel fotót
• valószínűsíthető, hogy hamis adatokkal vesz részt a Játékban, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel,
• valószínűsíthető, hogy a Játék menetét vagy eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja,
• jelen Játékszabályzat bármely rendelkezését megsérti
a Szervező jogosult a Játékost a Promócióból kizárni.
A Szervező kérheti a Játékost, hogy igazolja, hogy a képet ő készítette és a Játékban való részvételre jogosult volt. Ilyen esetben a Játékosnak 5 munkanapon belül egyértelműen bizonyítania kell a kép eredetét. Amennyiben a Játékos a felszólításnak nem tesz eleget, vagy a részvételi jogosultságát és/vagy a kép megfelelőségét nem igazolja hitelt érdemlően, a Szervező jogosult a Játékost a Promócióból kizárni.

2. A Játék időtartama
a) A játék időtartama: 2016. június 16.-től 2016. július 31-ig.
b) Csak azok a Nevezések érvényesek, melyek ezen időintervallumon belül érkeznek a Szervezőhöz és megfelelnek a tartalmi és formai követelményeknek.
c) A Nyertes kiválasztásának ideje: 2016. augusztus 3.

3. Nyeremény
a) A Nyertes az alábbiak közül választhatja ki ajándékát (továbbiakban: „Nyeremény”), amely élethelyzetének legjobban megfelel :

 • 375 EUR értékű Wizzair ajándékutalvány vagy
 • 120.000 Ft értékű Brendon ajándékkártya vagy
 • családi wellness hétvégére beváltható 120.000 Ft értékű utalvány a Hotel Visegrád wellness szállodába

Ezen túlmenően a nyertes egy CIG Pannónia Primus Életbiztosítást is kap, melynek első éves díját a Szervező átvállalja.

b) A Zsűri által kiválasztott Játékos (továbbiakban: Nyertes) nyereményéhez az 5. pontban meghatározott módon juthat hozzá.

c) A Játékban a Szervező kizárólag az 3/a. pontban írtak szerint felvehető Nyereményt biztosítja, a Nyertest azon kívül semmilyen más nyeremény, ajándék, engedmény, előny nem illeti meg.

4. A Játékosok és a Nyertes Játékos értesítése
a) A Szervező a Nyertessel a kapcsolatot a Facebookon Nevezés során használt Facebook azonosítón keresztül veszi fel. Ezt követően egyeztet a Nyertessel a Nyeremény átvételének részleteiről. Ha a Nyertes bármely okból nem elérhető, illetve a megkeresésre nem reagál az első értesítést követő 48 órán belül, úgy nem jogosult a Nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel nem élhet.

b) Amennyiben a Nyertes nem jelentkezik 48 órán belül, úgy a Szervező a Zsűri által kiválasztott „pótnyertes” Játékost választja ki Nyertesnek.

c) A Szervező azt a személyt tekinti Nyertesnek, aki részt vett a játékban, és megfelelt a versenykiírásoknak és a Zsűri kiválasztotta.

5. A Nyeremény átvétele
a) A Nyertes a Nyereményt, a Szervezővel leegyeztetett módon veheti  át.

b) A Nyeremény készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át.

c) A Játékos saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek ne vegyenek részt a Játékban az általa megadott e-mail cím vagy Facebook azonosító segítségével, a Szervezőt erre vonatkozóan nem terheli felelősség.

d) A Szervező kizárja a felelősségét a Nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a Nyertes a Nyeremény odaítélését követően a Nyeremény átadása céljából egyeztetett helyen és időpontban bármely okból nem elérhető.

e) Bármilyen felhasználói jogosultsággal összefüggő vitával kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget és a jogi következményt kizár.

f) A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

6. Egyéb tudnivalók
a) A Játékos a kép feltöltésével hozzájárul, hogy képmása a „Segítség, felnőttem” címen elérhető Facebook oldalon megjelenjen, valamint ahhoz, hogy a Szervező a feltöltött képeket a promóciós időszakban a játék promóciójára felhasználhatja, a feltöltött képeket a promóciós játék kommunikációjában felhasználhatja további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül, a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett.

b) A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó a Játékosnál, vagy 3. személyeknél felmerülő költségekért, károkért, veszteségekért, esetleges elírásokért és nyomdai hibákért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott károkat.

c) A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Részvételi feltételekben felsorolt feltételeket és szabályokat. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse, vagy módosítsa.

d) Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, a „Segítség, felnőttem” Facebook oldalnak küldött üzenet révén kérhető tájékoztatás.

e) A Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét a Játékosok által feltöltött Fényképek tekintetében harmadik személyek által támasztott minden igénnyel szemben. Ilyen igények esetén a Játékos köteles a Szervező helyett közvetlenül helytállni, illetve a Szervezőt kármentesen tartani.

f) A feltöltött Fényképre vonatkozóan a Játékos vagy bármely más, harmadik személyek a Szervezővel szemben díjazás, kártérítés jogcímén követelést, igényt nem támaszthatnak.

7. Személyes adatok kezelése és védelme – Adatvédelmi Tájékoztató
a) A Játékban való részvételi szándékának kinyilvánításával a Játékos egyben kifejezetten hozzájárul, a nyereményhez jutása esetén személyes adatai közül felhasználónevének, továbbá a nyerés tényének az ajándék megjelölése melletti nyilvánossá tételéhez. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért, továbbá Nyertes tudomásul veszi, hogy a nyeremény címzett részére történő továbbítása, valamint a címzett beazonosításhoz szükséges, átadott személyes adatok kapcsán, illetve személyiségi jogi igényből eredő kárért Szervezőt felelősség nem terheli.

b) A Szervező a játék Nyertesének személyes adatait kizárólag jelen Részvételi feltételekben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez használja fel. A nyeremény átadását követően a személyes adatokat tartalmazó elektronikus fájlok haladéktalanul törlésre, illetve megsemmisítésre kerülnek. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül további harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. Az adattulajdonos „Segítség, felnőttem” Facebook oldalnak küldött üzenet keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását.

c) A Játékos tudomásul veszi, hogy a róla a Nyeremény átvétele során a Szervező fényképet készíthet, és azt a továbbiakban felhasználhatja további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül, a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett
Budapest, 2016. június 16.

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

a pályázat hivatalos oldala: http://www.cigpannonia.hu/akcioink/segitseg-felnottem-fotopalyazat

muzsikal-az-erdo-fotopalyazat-2016A Muzsikál az Erdő Alapítvány  fotópályázatot hirdet a Muzsikál az erdő” rendezvénysorozatának 2016. évi eseményeihez kapcsolódóan. Az ez évben is kilenc napos – sorrendben 13. évben megrendezésre kerülő – programra minden olyan magyarországi, vagy határainkon túl élő magyar amatőr, vagy profi fotós pályázatát várjuk, akinek az alkotásai összhangban vannak a rendezvény szellemiségével.

A rendezvényünk szellemisége és céljai:

A „Muzsikál az erdő” alapgondolata a természeti környezettel való együttélés fontosságából, e harmónia fenntarthatóságának hitéből táplálkozik. „Hosszútávon fenntartható, boldog emberi lét csak a természettel harmóniában képzelhető el.Hitünk szerint ez csak úgy valósulhat meg, ha életünk négy legfontosabb dimenzióját – társadalom, gazdaság, környezet, kultúra-művészet – összehangoljuk.”

A „Muzsikál az erdő” rendezvénysorozatának fő céljai, hogy az embereket egy fenntartható, környezettudatos életforma irányába fordítsa az erdő, a zene-művészetek erejével. Kiemelt cél: a klasszikus zene, az irodalom, a vizuális alkotóművészet támogatása, az egészséges életmód népszerűsítése, a helyi természeti és kulturális értékek, az erdő védelme, a környezettudatos életmód népszerűsítése, a fenntarthatóságra nevelés, a helyi közösségek építése. Szeretnénk, ha az eseményekre látogatók új impulzusokat meríthetnének természeti környezetünk és kultúránk megismeréséhez.

Milyen fotókat várunk a pályázatra:

Olyan fotókkal lehet pályázni, amiken a fenti szellemiség gondolatai érzései jelennek meg, akár a művészetek felől, akár a természet felől megközelítve. Az alkotások témája ezen feltételek mellett szabadon választható.

A pályázati feltételek, a fotók formátuma:

Egy alkotó maximum 10 fotóval pályázhat. A képek készítési idejére vonatkozóan nincs időbeni megkötés. Minden pályázó köteles digitálisan DOC, vagy XLS formátumban mellékelni egy részletes címjegyzéket, ami tartalmazza az alkotó nevét, lakcímét, e-mail postafiókját, telefonos elérhetőségét és a fotók sorszámozott felsorolását kép címekkel és fájl nevekkel. A pályázó köteles eredeti aláírással szkennelt nyilatkozatot beküldeni arról, hogy a fotók saját alkotásai és annak teljes körű felhasználási jogával rendelkezik. A pályázat benyújtásával az alkotó elfogadja, hogy a fotóiról készített papírképeket aMuzsikál az Erdő Alapítvány rendezvényein, és kiadványaiban, valamint digitális formában a honlapján és a közösségi médiában – a fotós nevének megjelölésével – az Alapítvány jogszerűen felhasználhatja, azért az Alapítvány pénzbeli megváltásra nem kötelezhető. (Kérésre az Alapítvány megküldi az üres formátumot a pályázati jegyzékre és nyilatkozatra vonatkozóan.)

A pályázatra kizárólag digitális fotókat fogadunk, analóg technikával készült képekkel nem lehet pályázni. A képrögzítő eszköz tekintetében nincsen semmilyen megkötés. A digitális fotók felbontásánál a hosszabb oldalnak legalább 3000 pixelnek kell lennie, képformátum kizárólag JPG lehet. A fotókat a muzsikalazerdo.fotopalyazat@gmail.com email címre kell elküldeni, egyéb címen és adathordozón nem tudunk pályázati anyagot fogadni.

Az alkotó a pályázati kiírás alapján köteles a beküldött fotók file nevét a következők szerint megadni: a neve kezdőbetűiből képzett monogram (pont) a kép sorszáma (pont) a kép címe: példaként: alkotó – Kiss János, első képe, kép címe – Erdei nyugalom: KJ.01.erdeinyugalom.jpg. A képfájl címét a címjegyzékben is ezzel azonosan kell megadni. A fenti formátumtól eltérően megküldött képeket a pályázatra nem tudjuk befogadni, a hiányosságra az alkotó figyelmét válasz-emailben felhívjuk.

Nevezési díj: A nevezés díjtalan.

A fotók beküldési határideje: 2016. június 1. – éjfél

A fotópályázat zsűrizése: Az alkotásokat fotóművészekből és természetvédelmi-erdészeti szakemberekből álló zsűri bírálja el.

Díjazás: Felajánlások alapján a helyezettek egyéni és kollekció díjakat, értékes tárgyjutalmakat, wellness hétvégéket nyernek.

Díjkiosztás: Az ünnepélyes díjkiosztás helyéről, idejéről tájékozódjanak a rendezvény honlapján: www.muzsikalazerdo.hu

A fotók bemutatása: A zsűri által kiválasztott, legjobb alkotásokat bemutatjuk a 13.„Muzsikál az erdő” –Mátrai Művészeti Napok, illetve a Muzsikál az erdő” az ország más régióiban szervezett rendezvényein, valamint közzétesszük azokat honlapunkon. A díjazásban részesült alkotásokból az idei rendezvénysorozaton kiállítást rendezünk. Az alkotásokat az Alapítvány saját költségen dolgoztatja ki 20×30 cm-es méretben, mely nyomatok utána az Alapítvány tulajdonában maradnak, későbbi rendezvények helyszínein kiállításra kerülhetnek.

Pályázati adatlap és jogi nyilatkozat letöltése

Szeretettel várunk minden eddigi és leendő alkotót és érdeklődőt a rendezvényeinkre!

 

Jelentkezés, információ:

Kalácsi René:                          muzsikalazerdo.fotopalyazat@gmail.com

Matúz Viktória:                       muzsikal.matuzviktoria@gmail.com

+36 (30) 366-09-66

eletkepek-gyermekeinkrol-fotopalyazat-2016A pályázat szervezője: A Heim Pál Gyermekkórház, mint a Gyógyhírek online gyermekgyógyászati, gyermek-egészségügyi magazin kiadója (1089 Budapest Üllői u.86.) adószáma: 15490335-2-42

A PÁLYÁZATRA VÁRT FOTÓK TÉMÁJA
0-16 év közötti életkorú gyermekeket (akár családtagjaikkal együtt) ábrázoló fotók, amelyek az alábbi témákban örökítenek meg életképeket. A fotók ábrázolhatnak tényszerű, tárgyilagos, elgondolkodtató, meghitt, megható, gondoskodó, kedves, szeretetteljes, örömteli, szórakoztató, vagy akár vicces, jópofa, humoros stb… pillanatokat.

TÉMÁK és BETŰJELÜK:
A. – EGÉSZSÉGES FEJLŐDÉS
B. – GYERMEKGONDOZÁS / GYERMEKNEVELÉS
C. – PREVENCIÓ (MEGELŐZÉS)
D. – BETEGSÉG / GYÓGYÍTÁS / GYÓGYULÁS
E. – GYERMEKÁPOLÁS

A PÁLYÁZATOT AZ ALÁBBI KATEGÓRIÁKBAN LEHET BENYÚJTANI
– csak magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyeknek
1. Amatőr pályázók
2. Hivatásos fotósok

A PÁLYÁZAT IDŐTARTAMA: 2016. március 08 – 2016. május 15.

NEVEZÉSI ÉS REGISZTRÁCIÓS DÍJ NINCS!
A pályázat nyitott, azon foglalkozástól, életkortól függetlenül bárki részt vehet, aki magyarországi lakóhellyel rendelkezik, kivételt képeznek a Heim Pál Gyermekkórház Menedzsmentje, a Gyógyhírek Szerkesztősége és a nyereményt felajánló cégek vezetői és azok közeli hozzátartozói.

A fotópályázatra egy személy 10 képpel pályázhat, de akárhányszor megoszthatja a játékot, népszerűsítheti bármilyen formában, az internet felhasználói között!

PÁLYÁZAT és SZAVAZÁS MENETE
A pályázóknak nem kell mást tenniük, mint:
1. kitölteni a nevezési lapot a – NEVEZÉS oldalon,
2. csatolni a pályázati képeket – online beküldeni –2016. május 15-ig,
3. az e-mailben általunk visszaküldött nevezési lapot, kinyomtatni és aláírni, majd postán beküldeni – csak a maradéktalanul kitöltött, az aláírt és postán is beérkezett nevezéssel lehet részt venni a pályázaton (postai beérkezés dátuma 2016. május 23.),

4. gyűjteni a szavazatokat,

A kiíró:
5. az eredeti nevezési lap postai beérkezését követően feltölti a fotóalbumba a fotókat a GALÉRIA oldalra témakörönként,

A szavazóknak nem kell mást tennie, mint:
6. regisztrálni a gyogyhirek.hu/fotopalyazat/ SZAVAZÁS oldalon,
7. szavazni a neki tetsző képre – több képre is lehet szavazni, de képenként csak egy lájk adható,

A pályázat elbírálásának feltétele, hogy a pályázó a kiírásban kért adatokat pontosan, hiánytalanul és teljes hitelességgel megadja, annak feltételeit valamint a részvételi szabályzatot elfogadja. Ennek hiányában a pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy a beküldött pályaművet a pályázatból kizárja.

A pályázó a képek beküldésével automatikusan hozzájárul, hogy a kiíró, a Heim Pál Gyermekkórház vagy szervezeti egységei, valamint a Gyógyhírek magazin (online és offline felületein) és ezek közösségi oldalain a pályázatra beküldött képeket felhasználja, továbbá egyéb publikációikban, promóciós anyagaikban, kiállításon, és egyéb, a pályázat kapcsán esetlegesen készülő alkotásokban térítésmentesen, időbeli és minden egyéb korlátozás nélkül használja.

A PÁLYÁZAT TECHNIKAI FELTÉTELEI
• Pályázónként minimum 1 – maximum 10 színes vagy fekete-fehér digitális kép küldhető be elektronikusan, jpg, jpeg vagy png formátumban a nevezést követően a NEVEZÉS oldalon keresztül.

• Valamennyi képnek rendelkeznie kell címmel. A képeket olyan címmel ellátva, és az alkotót feltüntetve küldjék be, amelyet a GALÉRIA oldalon és a kiállításon megjelentethetünk!

• a képek fájlneve ékezetek nélkül:
TémaBetűjele_KategóriaSorszáma_VezetéknévKeresztnév_KépCíme.kiterjesztés
(pld. C_1_SzucsSara_vedooltas.jpg vagy D_2_NagyFranciska_gyermek_lazasan.png)

• A feltöltött képekkel szemben támasztott követelmények
Engedélyezett fájl formátum: JPG, JPEG, PNG,
A kép mérete: legalább 1200 x 628 pixel és legalább 300 dpi felbontású legyen, nagysága maximum 5 Mb

Ha képek összmérete a 25 MB-ot meghaladja, akkor a képeket csak 2 regisztrálással tudja beküldeni!
Kérem figyeljen erre! Ebben az esetben mindkét nevezési lapot alá kell írnia és postán beküldeni!

• Pályázónként összesen 10 saját készítésű fotó küldhető be, (témakörönként 2, vagy akár egy témakörben mind a 10 kép, illetve bármilyen más elosztásban).

A pályázaton csak olyan fotókkal lehet részt venni, amelyek más pályázatokon és/vagy kiállításon, illetve nyomtatásban még nem jelentek meg nyilvánosan. A fotós saját, személyes honlapjára feltett kép és fotós, vagy egyéb közösségi oldalakra, blogokra feltett kép nem számít nyilvános megjelenésnek, kivételt képeznek a fotósnak honoráriumot fizető, úgynevezett stockfotó oldalak, blogok. A kép ilyenen való megjelentetése kizáró tényező.

A PÁLYÁZAT EGYÉB FELTÉTELEI
• Figyelem! Ne töltsön fel szeméremsértő képet!

• A pályázó rendelkezzék a fotón szereplő személyek, kiskorúak esetében törvényes képviselőjük hozzájáruló nyilatkozatával kiállításon, nyomtatásban és webes felületen történő megjelenésre.

• Csak saját alkotással lehet nevezni. A pályázó felelőssége, hogy képe nem sért szerzői, erkölcsi, személyiségi jogokat. Ezek esetleges megsértése esetén a kép beküldője vállalja a teljes körű jogi, anyagi és erkölcsi felelősséget.

• A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy azokat a képeket nem jeleníti meg a szavazási felületen, amelyek tartalma gyűlöletkeltésre alkalmas, közerkölcsöt sértő, szeméremsértő, rasszista, erőszakos, megkülönböztető vagy bármely személyre, csoportra vonatkozóan bántó vagy akár a kiíró érdekeit sértő vagy nem vállalható. Az ilyen fotók nem vehetnek részt a pályázatban.

• A pályázó elfogadja az azonnali kizárás jogát, amennyiben egy pályamű nem felel meg a kiírás követelményeinek, illetve ha bármilyen módon szabálytalan.

• A résztvevő, a pályázati anyag elküldésével automatikusan elfogadja a Részvételi Szabályzatban foglalt feltételeket, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Heim Pál Gyermekkórház a beküldött fotókat honlapjain, a közösségi médiáiban, nyomtatott kiadványaiban és egyéb publikációiban, promóciós anyagaiban térítésmentesen, időbeli és egyéb korlátozás nélkül használja, azokat közzétegye.

SZAVAZÁS
Valamennyi elfogadott kép megjelenik a www.gyogyhirek.hu/fotopalyazat – GALÉRIA oldalon, témánkénti albumokban. Ezen az oldalon van lehetőség a szavazásra. Szavazni a képek alatt található lájk megnyomásával lehet. Egy személy több képre is szavazhat, de egy adott képre csak egy alkalommal.

Megéri szavazni is, mert a szavazók is részt vesznek sorsoláson!

A SZAVAZÁS FELTÉTELEI
A szavazásban csak magyarországi lakóhellyel rendelkező személyek vehetnek részt.
A szavazáshoz regisztráció szükséges – név, e-mail cím megadásával lehet regisztrálni.

A regisztráció során lehetőség nyílik a www.gyogyhirek.hu oldal hírlevelére feliratkozni és ekkor kell válaszolni egy tudás alapú kérdésre is.

Csak azon szavazók között kerül nyeremény kisorsolásra, akik helyesen válaszolnak a szavazás előtt feltett kérdésre!
Egy fotóra egy szavazó csak egyszer szavazhat.

A fotópályázat online felületén a www.gyogyhirek.hu/fotopalyazat oldalon látható szavazati eredmények csak tájékoztató jellegűek, a szavazás végső állása csak a játék lezárását és az email címek ellenőrzését követően kerül nyilvánosságra a Gyógyhírek online magazinban.
A szavazásból kizárjuk az érvénytelen email címeket, amik nem valós személyekhez tartoznak.

A PÁLYÁZAT DÍJAZÁSA
A tárgynyeremények értéke összesen minimum 500.000 Ft. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket megváltoztassa a felajánlások függvényében bővítse.

A PÁLYÁZATNAK 1 + 5 + 25 + 14 + 2 NYERTESE AZ-AZ 47 NYERTESE LESZ!

1 nyertes = azon pályázók közül kerül kisorsolásra, akik érvényes fotót töltöttek fel a játékban

+
5 közönségdíjas nyertes = témánként 1 közönségdíjas, a legtöbb lájkot kapott kép pályázója

+
25 nyertes = témánként 3 nyertes amatőr és 2 nyertes profi kategóriában, akik témánként és kategóriánként az első 30 legtöbb lájkot gyüjtő közül kerülnek kisorsolásra (ebből a sorsolásból kimarad a téma közönségdíjasa)

+

14 nyertes = a szavazás végén a szavazók közötti sorsolás

+

2 nyertes = különdíj – az egészséges fejlődés témakörén belül – szoptatással és anyatejadással kapcsolatos fotók beküldői között kerül kisorsolásra

A nyertes fotók a fotópályázatot követően is megtekinthetők maradnak 3 hónapig a Galéria oldalon.

NYEREMÉNYEK
A nyeremények át nem ruházhatóak és készpénzre nem válthatóak.
A nyeremények után fizetendő adót a nyeremény felajánlója teljesíti a NAV felé.
A szervező fenntartja a jogot, hogy a Fotópályázat feltételeit (különösen annak időtartamát, nyeremények mennyiségét, típusát stb.) megváltoztassa.

PÁLYÁZATI NAPTÁR
A játékba bármikor be lehet kapcsolódni, a pályaművek végső beérkezési határideje:
2016. május 15.

Közönségszavazás a www.gyogyhirek.hu/fotopalyazat/galeria oldalán:
2016. május 31-ig.

A nyerteseket írásban értesítjük 2016. június 12-ig, nyereményüket, díjátadó ünnepségen adjuk át.

JOGOK
A pályázó tudomásul veszi, hogy a beküldött képek elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával okozott esetleges személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi – és büntetőjogi felelősséget is. A pályázat kiírója valamennyi jogsértésért felelősségét kizárja.

A résztvevő, a pályázati anyag elküldésével automatikusan elfogadja a Részvételi Szabályzatban foglalt feltételeket, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Heim Pál Gyermekkórház a beküldött fotókat honlapjain (pl. www.heimpalkorhaz.hu, www.gyogyhirek.hu), a közösségi médiáiban, nyomtatott kiadványaiban és egyéb publikációiban, promóciós anyagaiban térítésmentesen, időbeli és egyéb korlátozás nélkül használja, azokat közzétegye.
A pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a részvételi szabály bármely pontját megsérti vagy a felvétel a pályázat elbírálójának egyéb, bármely szempontjába ütközik (pld. közerkölcsöt vagy jogszabályt sért), úgy a Heim Pál Gyermekkórház jogosult őt a pályázatból indokolás nélkül kizárni.

A Pályázó a fotópályázaton történő részvétellel hozzájárulását adja ahhoz, hogy neve, lakcíméből a település (kerület) nyilvánosságra kerüljön.
A Szervező a Pályázó személyes adatait harmadik fél részére tovább nem adja, kivéve a nyertesek adatai amelyeket a nyeremény felajánlónak megadunk a nyeremény utáni adó teljesítése és a nyeremény átadása miatt, ha a személyes átadás nem lehetséges.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Fotópályázat feltételeit (különösen annak időtartamát, nyeremények mennyiségét, típusát stb.) megváltoztassa.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben a pályázat nyertese az e-mailben történő értesítést követően egy hétig (a nyertes pályázó személyének meghatározásától számított napot követő hetedik nap 24.00. órájáig) nem értesíthető, jogosult új nyertest hirdetni. Ebben az esetben a korábbi győztes a díj iránt semmilyen igénnyel nem élhet.

ADATKEZELÉS
A Pályázók és a Szavazók a pályázatban és a szavazásban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, email cím, stb.) a Heim Pál Gyermekkórház mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Heim Pál Gyermekkórház minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a fotók felhasználása, valamint a nyeremények kisorsolása, a nyertesek azonosítása, értesítése és a reklamációk kezelése, a többszörös jogosulatlan regisztrációk kiszűrése céljából, a nyertes Pályázók nevét, lakcímét a nyeremények kézbesítése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében kezelje. Továbbá a hírlevélre feliratkozók adatait hírlevél küldése érdekében kezelje.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-93529/2016, NAIH-93531/2016

A személyes adatok felvétele az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. A Pályázók és a Szavazók tudomásul veszik, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény kötelezővé teheti személyes adatok megőrzését, illetve a nyeremény felajánlóknak való átadását.

Az a Pályázó és a Szavazó, aki külön hozzájárult ahhoz, hogy a Heim Pál Gyermekkórház Gyógyhírek magazinja reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing céllal, hírlevéllel megkeresse, azonban adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, nevének és lakcímének megadásával írásban postai úton (Heim Pál Gyermekkórház Gyógyhírek Szerkesztősége 1089 Budapest Üllői u. 86.), vagy elektronikus levélben (info@gyogyhirek.hu), vagy az elektronikus levél alján található link útján kérheti adatai törlését a gyogyhirek.hu -tól, a nyertesek kötelező adatkezelésén túlmenően.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-93530/2016

Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Pályázót és a Szavazót megilleti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info törvény) 1419. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is.

A Heim Pál Gyermekkórház a személyes adatokat az Info törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Pályázóktól és a Szavazóktól kapott felhatalmazások és jogszabályok keretei között. A Heim Pál Gyermekkórház adatkezelési gyakorlatára a jelen Részvételi Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az Adatkezelési Tájékoztató a Heim Pál Gyermekkórház online felületeire a megfelelően irányadó.

A fotópályázatot nem a Facebook támogatja és kezeli. A játékban megadott adatokat a Heim Pál Gyermekkórház, mint a Gyógyhírek kiadója tárolja az adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat betartásával. A regisztrációs adatok megadásával és egyben a regisztrációval a felhasználó elfogadja a Heim Pál Gyermekkórház Fotópályázat részvételi szabályát és az adatvédelmi nyilatkozatát.

A pályázó és a szavazásra regisztráló személy által tett nyilatkozatok:

A fenti tájékoztatás megismerése után az alábbi nyilatkozatot teszem:

Pályázó személy által tett nyilatkozatok:

Kijelentem, hogy
– a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek
– a Heim Pál Gyermekkórház Gyógyhírek magazin „Életképek gyermekeinkről” fotópályázatra általam beküldött fotók kizárólag a saját alkotásaim
– a csatolt pályaművek más pályázaton nem vettek részt
– a beküldött fotókkal kapcsolatban harmadik személynek semmilyen szerzői jogi, vagy egyéb jogosultsága, illetve igénye nem áll fenn
– a fotón szereplő személyek vagy törvényes képviselőjük hozzájáruló nyilatkozatával rendelkezem
kiállításon, nyomtatásban és webes felületen történő megjelenésre
– a fotók nyilvánosságra hozhatóságát, mint alkotó, mint pályázó garantálom

A nevezési lap beküldésével automatikusan, megértettem és elfogadom a fotópályázat Részvételi Szabályzatában foglaltakat.

Hozzájárulok, hogy a beküldött fotóimat a Heim Pál Gyermekkórház és szervezeti egységei,
valamint a Gyógyhírek magazin (online és offline felületein) és ezek közösségi oldalain, továbbá egyéb publikációikban, promóciós anyagaikban, kiállításon, és egyéb, a pályázat kapcsán esetlegesen készülő alkotásokban térítésmentesen, időbeli és minden egyéb korlátozás nélkül használja.

Pályázó és szavazó személy által tett nyilatkozat:

Hozzájárulok, hogy a Gyógyhírek online (www.gyogyhirek.hu) kiadójaként a Heim Pál Gyermekkórház, mint adatkezelő visszavonásig elektronikus hírlevelet, reklámlevelet küldjön a nevezésnél megadott email címemre.

A játékkal kapcsolatban további információ kérhető: info@gyogyhirek.hu címen

A kiíró weboldala: www.heimpalkorhaz.hu és www.gyogyhirek.hu

A fotópályázat online elérhetősége: www.gyogyhirek.hu/fotopalyazat

Mindenkinek jó játékot kívánunk!
Budapest, 2016. 03.08.
Heim Pál Gyermekkórház Gyógyhírek

vescot-fotopalyazat-2016Vescot Kortársművészet Mentorprogram pályázatot hirdet pályakezdő fotóművészek számára!

Az egész éven átívelő mentorprogramunkba tehetséges pályakezdő fotóművészek jelentkezését várjuk. Évadnyitó kiállításunkat 2016 áprilisában nyitjuk meg. Pályázatunkon indulhat minden 18-30 év közötti fotóművész,  aki valamely felsőoktatási intézmény művészeti szakán hallgató vagy az elmúlt legfeljebb 2 évben diplomázott.

2015-ös év sikerei
2015-ös évben a fény és az energiatakarékos megoldások álltak középpontban. Programunkkal csatlakoztunk a „Fény nemzetközi éve” UNESCO által meghirdetett nemzetközi programsorozathoz.
Kiállításunkat bemutattuk az A38 hajón, a Flux Galériában, és a Deák Erika Galériában is. Kiemelt sikernek számít, hogy programunkat beválasztották Közép-Kelet Európa legkiemelkedőbb művészeti vásárára, az Art Market Budapestre.

2016-ban a témánk:
Mérnöki műtárgyak absztrakt megjelenítése

A pályázat kiírója a Vescot Mérnökiroda Kft. Mérnökirodánk profilja a gépek, gépsorok, gyártási folyamatok automatizálása, folyamatirányítási rendszerek tervezése, és azok üzemi szintű kivitelezése. Mérnökeink az erősármú tervezéssel és PLC vezérléssel foglalkoznak. Ezért határoztunk úgy, hogy a 2016-os év pályázati kiírása a mérnöki műtárgyak absztrakt fotográfiai megjelenítése legyen. Érdeklődéssel várjuk a mérnöki teljesítmények megjelenítését a művészet megközelítésében. Mindezek a mérnöki műtárgyak még sokkal különlegesebbekké és izgalmasabbakká válnak, ha a kivitelezés az absztrakt irányából történik. Ezzel szeretnénk gondolatébresztő és különleges inspirációt adni a pályázó fotógráfusoknak.

Mérnöki Műtárgy: mindazon építmény, ami nem minősül épületnek és épület funkciót jellemzően nem tartalmaz (tehát mérnöki műtárgy pl. az út, híd, torony, távközlés, műsorszórás műszaki létesítményei, gépek, gépsorok, berendezések, gáz-, folyadék-, ömlesztett anyag tárolására szolgáló és nyomvonalas műszaki alkotások).

„Az absztrakt fotográfia idealizál egy tárgyat, a konkrét fotográfia tárgyiasít egy ideát.” (Jäger, 2005, 19 p.)

„Mit érthetünk – tömören fogalmazva – absztrakt művészet alatt? Egyrészről a tárgyakat, dolgokat nem-ábrázoló (nem-reprezentáló), másrészről az olyan művészi megoldásokat, melyek úgy alakítják át a látható formákat (modifikáció), hogy felfedhető az originalitás, de mégis a néző elvonatkoztat attól. … Tovább szûkítve és egyszerûsítve a fogalomhasználatot – kijelenthetjük, hogy abban a pillanatban, ha egy formát nem tudunk megnevezni, – „nincs rá szavunk” – (vizuális) absztrakcióról beszélhetünk.”(Gyenes, 2007, 5 p.)

Szeretnénk a pályázó művészeket arra ösztönözni, hogy lépjenek ki saját- illetve intézményes korlátaikból és találjanak rá kísérletező kedvükre. Elsősorban olyan pályamunkákra számítunk, amelyek az adott témát minél komplexebb, kreatívabb szemszögből vizsgáljak. Számítunk fotomontázsokra, fényrajzokra, fotogrammokra, luminogrammokra és bármilyen más olyan megoldásra, amely kreativitást, gondolkodást mutat.

Nyertes művészeket az általuk benyújtott alkotások alapján szakmai zsűri választja ki a kiállításra. A kiválasztásban közreműködnek a 2015-ös év mentoráltjai is:

Baksa Gábor
Koroknai Kira
Laborc Zsófia
Lados Dávid
Shuller Judit
Szalay Krisztina
Szatmári Sára

A zsűri tagjai
Auth Attila: Grafikus művész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Adjunktusa
Glázer Attila: Fotográfus, az Év Építészeti Fotója díj nyertese 2014
Tóth Pál Sándor: Tóth Gyűjteménykezelés alapítója

A program kurátora Ács Sarolta, művészet menedzser.
Meghívott kurátor Tomas Krivocenko, művészet menedzser.

Munkánkat segíti Gucsa Magdolna, művészettörténész.
Operatív vezezető, Némethy Zsuzsanna, Vescot Kft munkatársa

Pályázati anyag:
• Minimum 2 maximum 10 egyedi kép vagy maximum 3 sorozat (maximum 10 kép/sorozat) leadása a megadott témakörben
• A pályázati anyag képeit 1 darab PDF-be kérjük elküldeni, melyhez ezt az elnevezést kérjük használni: vezetéknévkeresztnév.pdf
• A PDF-ben kérjük az alábbi adatokat a képek alá írni: cím, év, médium, méret
• A PDF-ben kérjük csatold a kép(ek), sorozat(ok) leírását

Pályázati feltételek:
• A pályázaton minden 18-30 év közötti fotóművész indulhat
• Feltétel, hogy a pályázó valamely felsőoktatási intézmény művészeti szakán hallgató legyen vagy az elmúlt legfeljebb 2 évben diplomázott

Pályázat határidejei
Pályázatok benyújtásának határideje: 2016.03.10. éjfél

A kiállítandó képek alkotóit email-ben értesítjük az eredményről legkésőbb 2016.03.15. éjfélig

Évadnyitó kiállítás megnyitója: 2016 április 11.

A pályázat akkor érvényes ha:
• Kitölti a jelentkezési lapot: https://goo.gl/YZiQbk
• elküldi a pályázati anyagot a megadott email címre sarolta.acs@vescot.hu

Nyeremény
• Kiállítási lehetőség a Vescot Kortársművészet Mentorprogramban
• I. helyezett képet a Vescot Kft megvásárolja gyűjteményébe HUF 300.000 értékben

Képek értékesítésének lehetősége
A Vescot Kft. értékesítheti a kiállított képeket a szerző előzetes, írásbeli hozzájárulásával, mellyel kapcsolatban minden anyagi és jogi tartalmat külön szerződésben rögzít a kiállító művésszel.

A Pályázat jogi háttere
Pályázhat minden természetes személy, aki a pályázati kiírás feltételeit elfogadja.
A pályázó kizárólag saját, eredeti alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelen. A pályázó a kép beküldésével egyben a pályamunkájáról ki is jelenti, hogy az saját szerzői műve, azzal nem sért más szerzői jogot, valamint tudomásul veszi, és magára nézve elfogadja a szerzői és felhasználói jogokról szóló tájékoztatást.
A pályázat kiírója a pályázat és a későbbi pályázatok, továbbá a pályaművekből rendezendő kiállítás népszerűsítésével kapcsolatban jogosult a pályaművek díjmentes felhasználására minden esetben, a pályázó nevének feltüntetése mellett.
A kiíró díjmentesen jogosult a művek kiállítására, továbbá díjmentesen használni az alkotást a kiállításhoz kapcsolódó reklámok offline és online megjelenéseihez.
A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályaműről készült reprodukciót –esetlegesen- könyv alakban, prospektusokban, katalógusokban, illetve elektronikus formában megjelentesse és ennek érdekében a pályázat kiírója számára nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló felhasználási jogot ad a pályázó nevének feltüntetése mellett.
A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát fenntartja.
A pályázat kiírója a hozzá benyújtott adathordozókat nem őrzi meg, nem tárolja. A kiíró a pályaműveket fokozott gondossággal kezeli.

A határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.

2015-ben megvalósult kiállítások
Március: A38 Hajó kiállítóterme, zártkörű partnertalálkozó és csoportos kiállítás
Március: Flux Galéria, csoportos kiállítás
Május: HOTEL RUM, csoportos kiállítás
Május: Mika Tivadar Mulató, csoportos kiállítás
Május: Deák Erika Galéria, Lados Dávid önálló kiállítás
Október: Art Market Budapest, csoportos bemutatkozás
December: V. Kerület Kirakatkiállítás, Baksa Gábor és Koroknai Kira kiállításai

mank-2016Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit. Kft. (MANK) pályázata fiatal alkotó fotográfusok részére a Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj elnyerésére.

A ösztöndíj célja

Az ösztöndíj célja, hogy segítse az önálló művészi tevékenységet folytató, tehetséges fotográfusok pályakezdését, alkotómunkáját, művészi fejlődését, és kedvező feltételeket teremtsen a formanyelvében és tartalmában korszerű, színvonalas művek létrehozásához.

A pályázók köre

Magánszemélyek. Új pályázóknál az 1981. január 1. után születettek, korábbi ösztöndíjasoknál (akik még nem töltötték ki a 3 ösztöndíjas intervallumot) az 1979. január 1. után születettek.

A pályázat részletei

Ösztöndíjban részesülhet évente: legfeljebb 10 fő

Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap, a 2016. január – december 31. közötti időszakra

Az ösztöndíj összege Bruttó 100.000 Ft/hó

A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a MANK által működtetett szakértői kuratórium bírálja el.

Az elbírálás szempontjai: A pályázó szakmai előélete, a bemutatott művek kvalitása

A pályázat benyújtása

Határidő: 2016. február 3.

Személyesen vagy postai úton a MANK-hoz
Elektronikus úton
További információ

Ványa Zsófia tel.: +36 26 500 195/205 mellék e-mail: osztondijak@alkotomuveszet.hu; zsofia.vanya@alkotomuveszet.hu

0 8138

Fotopalyazat_Zalaerdo1. Pályázat kiírója:
ZALAERDŐ Zrt. (8800 Nagykanizsa, Múzeumtér 6.)

2. Pályázat célja, témaköre:
Célja, hogy az amatőr fotósok megmutassák alkotásaikat, a téli erdőben található növény- és állatvilág szépségeit.

3. A Pályázaton résztvevő személyek:
A Pályázaton részt vehet minden nagykorú, cselekvőképes személy, amatőr fotós, kivéve a Zalaerdő Zrt., illetve a Pályázat szervezésében vagy lebonyolításában esetlegesen közreműködő természetes személyek, illetve jogi személyek tulajdonosai, vezetői tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói.

4. Pályázat leírása és menete:
A pályázók legfeljebb 5 darab, saját maguk által készített digitális felvétellel nevezhetnek, melyeknek teljes felhasználási jogával rendelkeznek. A pályázatra beküldhető képeknek minimum 8 megapixel nagyságúaknak kell lenniük, a fotók hosszabbik oldala minimum 1600 pixel. Mobiltelefonnal készült képek nem vehetnek részt a pályázaton! Formátum: JPG.
A pályázaton való részvétel ingyenes, nevezési díj, regisztrációs díj nincs!
A fotókat 2015. december 23-tól 2016. március 20. éjfélig várjuk a fotopalyazat@zalaerdo.hu e-mail címre.
A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatokat saját szempontjai alapján megszűrje, és a pályázatban szereplő témától jelentősen eltérő illetve a vulgáris, obszcén pályázatokat kizárja a pályázatból külön értesítés nélkül.
A pályázaton való részvétel hiányosságáért/hibájáért, a megküldés sikertelenségéért, az internetes, rendszer lassúságért, leállásáért a Kiíró nem vállal felelősséget. A határidő után beérkezett, hiányos, a kiírásnak nem megfelelő pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni a pályázatok elbírálásakor. A benyújtást követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

5. Pályázatok elbírálása:
A beérkezett pályázatokat a Kiíró által létrehozott zsűri bírálja el; 1-3. helyezett valamint különdíjas kerül kiválasztásra. A nyertes képek készítőit 2016. március 30-án 16 óráig e-mailben értesíti a ZALAERDŐ Zrt.

6. Nyeremények:
A Kiíró a Pályázat nyerteseit elektronikus úton, e-mail-ben értesíti 2015. április 10. 16.00 óráig a nyereményről és annak átvételének menetéről. A nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak.

I. helyezett nyereménye: 3 nap, 2 éjszaka a Sohollári Vadászházban (Zalaegerszeg mellett) teljes ellátással. A hétvége kellemes és hasznos eltöltése érdekében a környékbeli látnivalók és az adott hétvégére vonatkozó programkínálat megtalálásában is segítünk.
II. helyezett nyereménye: 15 ezer forintos ajándékutalvány, amely a nagykanizsai Szúnyog Horgászboltban vásárolható le.
III. helyezett nyereménye: Könyvcsomag

7. Szerzői jog és adatvédelem:
A pályázó a pályázaton való részvétellel feltétel nélküli, visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a pályázat rendezője a beküldött képekkel kapcsolatban, valamennyi szerzői jogi jogosítványát, külön díjazás nélkül gyakorolhassa határozatlan időre akár verseny zárása után is, azonban köteles a szerző nevének feltüntetésére.
A pályázati anyag beküldése igazolja, és tanúsítja, hogy a pályázaton részt vevő elfogadja a jelen részvételi feltételeket és a beküldött felvételek a pályázó szellemi termékei, ezért korlátozás nélkül, szabadon teljes körű joggal rendelkezik felettük, valamint a fotók felett harmadik személy semmilyen jogokkal nem rendelkezik, a képeken esetleg látható személy személyiségi jogait nem sérti. A pályázó, a pályázaton való részvételével tudomásul veszi, hogy a fotók bemutatásával okozott bármely személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a Pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.
Pályázó a pályázaton való részvétellel kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező a pályázat lebonyolítása céljából a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezelje, és azt díjmentesen és jogszerűen felhasználják, és a lebonyolítás illetve a nyeremény felhasználása érdekében azt harmadik félnek e célból átadja. Pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a nyertes nevét, és lakóhelye városának nevét és a nyerés tényét az ajándék megjelölése mellett a Szervező az internetes honlapján nyilvánosságra hozza. A pályamű beküldésével egyidejűleg a pályázó hozzájárul az egyéb, a pályázat kapcsán esetlegesen készülő egyéb alkotásokban való megjelenéshez, felhasználáshoz. A pályázat kiírójának jogában áll a beküldött pályamunkákat a szerző nevének feltüntetésével a pályázat eredményhirdetését követő 5 év során közzétenni és felhasználni. A verseny résztvevőinek szintén jogukban áll saját beküldött műveiket közzétenni.
A pályázó 2016. március 15-ig bármikor visszavonhatja részvételét, egy a lenti e-mai címre küldött levéllel.
A pályázat szervezője fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül módosítsa a pályázat feltételeit, ill. a lebonyolítás menetét, határidejét.

hivatalos oldal: http://zalaerdo.hu/hu_fotopalyazat.php

mindig-fotopalyazat-2015Használd az ingyenes MinDig TV Applikációt, örökítsd ezt meg nekünk egy fotóval, és indulj az Antenna Hungária fotópályázatán az értékes díjakért!

 • Nevezési és szavazási határidő: 2015. November 30th 11:00
 • Minimum szavazatszám: 20

A buszra vársz, vagy épp a kasszánál kígyózó sorban állsz, amikor a tévében elkezdődik a kedvenc programod? A MinDig TV Applikációval nem maradsz le róla! Kedvelt műsoraid az alkalmazás segítségével MinDig Veled lehetnek!

Ma már szinte bárhol, bármikor élvezhetjük kedvenc műsorainkat. Okos eszközeink segítségével az ingyenes MinDig TV Applikációval bárhol az országban nézhetünk élő műsorokat vagy izgalmas videotartalmakat.

Mutasd meg, hogyan tévézel Te a MinDig TV Applikációval! Fotózd le családtagjaidat, barátaidat, készíts selfie-t vagy mutasd meg, hogyan kötöd le a várakozás közben unatkozó gyermeked figyelmét, engedd szabadjára a fantáziád!

Érdekes helyszíneket, vidám, különleges szituációkat, MinDig TV Applikációs élményeket várunk! A kreatív kép tükrözze vissza, hogy a Mindig TV Applikációval valóban kötetlenül tévézhetsz.

Töltsd fel a fotódat a „Nevezek” menüpontra kattintva, gyűjts minimum 20 szavazatot, és legyél Te is esélyes a díjak egyikére! Kérd meg barátaidat, ismerőseidet, hogy szavazzanak a Te fotódra, hogy a képed a zsűri elé kerülhessen! A legtöbb szavazatot elért fotó közönségdíjban részesül.

Szavazáshoz kattints a „Nevezések megjelenítése” menüpontra!

Nyeremények

 1. helyezett: GoPro kamera + CEWE fotókönyv
 2. helyezett: Drón + CEWE fotókönyv
 3. helyezett: Táblagép + CEWE fotókönyv

A legtöbb szavazatot elért fotó közönségdíjban részesül!

Közönségdíj: 30 órás fotóoktatás + CEWE fotókönyv

Szabályok

Részletek a Szabályzatban.

A fotódat bármilyen képalkotásra alkalmas eszközzel elkészítheted, legyen az okostelefon vagy profi fényképezőgép. A felvételek hagyományos vagy digitális technikával egyaránt készülhetnek, de csak digitális fájlban fogadjuk el azokat.

A pályázati anyagokat elektronikusan kérjük elküldeni a MinDig TV Applikáció Facebook oldalán található alkalmazáson keresztül. A pályaművet 2015. november 10. és 30. között várjuk a nevezési lap kitöltésével az oldal bal sarkában lévő „nevezés” menüpontra kattintva. Egy pályázó legfeljebb öt alkotással nevezhet.

A pályázat (a szabályzatba foglalt kivételekkel) mindenki számára nyitott, legyen szó amatőr vagy profi fotósokról. Kivételt képeznek a zsűri tagjai és a szervezők. A nevezés ingyenes.

Szavazni a kép feltöltésének pillanatától kezdve egészen a pályázati idő leteltéig, azaz november 30. 11:00 óráig lehet. Egy Facebook felhasználó fotónként egy érvényes szavazatot adhat le. A minimum 20 érvényes szavazatot begyűjtött pályaműveket egy 3 fős szakmai zsűri bírálja el

A zsűri által legjobbnak ítélt 30 fotót kiállítás keretében be is mutatjuk. A képek a budapesti Akvárium Klubban egy héten keresztül megtekinthetőek lesznek 2015. december 7. és 13. között.  December 7-én 14:00-kor kerül sor a kiállítás megnyitóval egybekötött ünnepélyes díjátadásra.

Kérd meg barátaidat, ismerőseidet, hogy szavazzanak a Te fotódra, hogy a képed a zsűri elé kerülhessen!

Kérdés esetén írj nekünk: mindigveled@mindigtv.hu

Zsűri

 • Kálló Péter , többszörösen díjazott fotográfus
 • Rátonyi Kriszta, televíziós műsorvezető
 • Tóth András, kommunikációs igazgató, Antenna Hungária

hivatalos oldal: http://cultest.com/mindigveled/index

0 2784

futballarium-barcelona-fotopalyazat-2015

A Futballárium Barcelona Fotópályázatot hirdet “Pillanatok a gólvonal előtt és mögött” címmel.

Fotópályázatunk célja, hogy közelebb hozzuk a labdarúgás élményét és feltárjuk a játék és a szurkolás valódi szenvedélyét.

A pályázatra várt fotók témái

Pályázatunkra minden labdarúgáshoz közvetlenül, vagy közvetetten kapcsolódó fotóval jelentkezni lehet az alábbi kategóriák szerint:

 • Meccs: minden a focipályán zajló, játékhoz és szurkoláshoz kapcsolódó fotóval.
 • Aréna: minden arénákhoz, stadionokhoz, egyéb építészeti kompozícióhoz kapcsolódó fotóval.
 • Drukk: minden olyan felvétellel, ami a pályán belüli és kívüli (utcai/kocsmai stb.) fociszurkolást eleveníti fel.

(Egyes témák részben átfedhetik egymást.)

Nevezési és regisztrációs díj nincs!

Nevezés

A pályázóknak nem kell mást tenniük, mint a Futballárium Barcelona Facebook oldalán a https://www.facebook.com/futballariumbarcelona címen a fenti témákba illeszkedő saját fotójukat 2015. november 30-ig beküldik. A képeket Facebook üzenetben kell küldeni!

Elbírálás

A pályázatra érkező fotókat a Futballárium Barcelona alapítói ellenőrzik és fenn tartják annak jogát, hogy egyes fotókat, indokolás nélkül elutasítsanak.
Az elfogadott pályaművek galériába helyezéséről a pályázót válaszlevélben értesítjük.
Az ellenőrzést követően, megközelítőleg 24 órán belül a fotók a Futballárium Barcelona közösségi oldalának fotópályázati galériájába kerülnek fel.
Az értékelést a Futballárium Barcelona és a téma iránt érdeklődő közösség végzi. A legtöbb kedvelést kapott 3 fotót díjazzuk!

 • A pályázat indulása: 2015. szeptember 1. (Kedd).
 • Beküldési határidő: 2015. november 30. (Hétfő).
 • Szavazás zárása: 2015. december 4. (Péntek).
 • Eredményhirdetés: 2015. december 6. (Vasárnap).

Díjak

 1. helyezett: 2016. február 12. és 15. között 2 fő részére biztosít barcelonai szállást, valamint 2 belépőjegyet a világ legnagyobb arénájában, a Camp Noua-ban megrendezésre kerülő FC Barcelona – RC Celta de Vigo (2016. február 14., vasárnap) mérkőzésre. Az 1. díj ezen felül tartalmaz egy exkluzív vacsorát is a Futballárium Barcelona, Futball Bar Éttermében.
 2. helyezett: 2016. február 14-én 2 fő részére biztosítjuk a belépőjegyet a világ legnagyobb arénájában, a Camp Noua-ban megrendezésre kerülő FC Barcelona – RC Celta de Vigo (2016. február 14., vasárnap) mérkőzésre. A 2. díj ezen felül tartalmaz egy exkluzív vacsorát a Futballárium Barcelona.
 3. helyezett: 2016. február 12. és 15. között 2 fő részére biztosít barcelonai szállást egy hosszú hétvégére, amely egyben érinti a Bálint-napot is. A 3. díj ezen felül tartalmaz egy exkluzív vacsorát is a Futballárium Barcelona, Futball Bar Éttermében.

A díjak a télzárás legkellemesebb napját a Bálint-napot is érintik, így a romantikus pillanatok kedvelőinek különösen kedvező lehet a felhívásunk!

További szabályok

 • Egy pályázó maximum 3 fotóval jelentkezhet.
 • A fotóknak eredetieknek kell lenniük, azaz nem lehetnek montázsoltak, vagy manipuláltak!(Vágás, valamint egész képet egységesen érintő módosítások pl. átszínezés, tónus, színkeverés, kontraszt elfogadott!)
 • A pályázati galériát minden nap frissítjük, így a beérkező és elfogadott pályaművek nagyjából 24 órán belül megtekinthetők.
 • Egy pályázó maximum egy díjat nyerhet.
 • A pályázó minimum 18. életévét betöltött személy lehet.
 • A díjakhoz kapcsolódó dátumok esetleges módosítási kérelmeit nem áll módunkban teljesíteni.

 

0 4412

DöntésMond el képekben a Faludi film- és fotófesztiválon, miről is szólnak mindennapi döntéseink!

Szeptember 25-ig lehet jelentkezni a Faludi Ferenc Akadémia nemzetközi amatőr film- és fotóversenyére. A szervezők idén a Szerzetesek Évéhez és a Kaszap István Emlékévhez kapcsolódóan a döntést választották témának, erre várják a lelkes amatőr alkotók és alkotóközösségek pályamunkáit.

Az egyedülálló fesztivál filmes zsűrijének elnöke idén Makk Károly rendező, aki Dombrovszky Linda és Szekeres Csaba rendezőkkel valamint Lázár Kovács Ákos filmesztétával értékeli a közönség és az alkotók jelenlétében a filmeket.
A fotókból Haris László, Pályi Zsófia, Sopronyi Gyula és Vékás Magdolna válogatja a kiállítandó, illetve nyertes képeket.

A mustra 19 éves fennállása alatt a világ összes tájáról érkeztek már kisfilmek. Célja, hogy kultúrák, vallások és nézőpontok között egy aktuális téma mentén párbeszédre és kreativitásra hívja az ifjúságot. Sok tehetséges fiatal számára jelent ez alkotási és bemutatkozási lehetőséget, a nyerteseknek pedig szakmai díjakat, médianyilvánosságot ajánl fel az intézet.

A szervezők a jelentkezéseket filmek esetében online vagy postán, fotók esetében pedig postán várják! A filmszemlére és a fotópályázatra történő nevezés is ingyenes, korhatár megkötése nélkül várja a Faludi Akadémia a pályázatokat!

Ráhangoló: https://www.youtube.com/watch?v=U7rAXirjlDw
Részletek: http://faludiakademia.hu/?m=1&am=22

A Focus Medical Lézeres Látásjavító Központ fennállásának 25. évében a Mai Manó Házzal és az Indafotóval együttműködésben 2015. szeptember 1-30. között Láss, ne csak nézz! címmel fotópályázatot hirdet. 

lass-ne-csak-nezz-fotopalyazat-2015

A művészet, s benne a fotográfia is, mint kifejezési forma, mindig is vizsgálta az egyén és az őt körülvevő világ, a rész és az egész, a részlet és a szerkezet viszonyát, kölcsönhatásait. Az örök kérdéskörhöz képest ma, a globalizáció, az új technológiák széles körű elterjedése, az egyén és a társadalom viszonya, az egyes és a többszörös hatásrendszere különösen aktuális. A fotográfia segítségével megmutatható az egyedi, az egyszeri és az elvonatkoztatott, s ez a kérdéskör újabb és újabb értelmezési kísérletekhez vezethet.

A pályázat három témája:
1. a fény és árnyék kettőssége,
2. a részlet és az egész kölcsönös értelmezése,
3. a látás és nem látás viszonya.

A pályázó kizárólag egy témakörben nyújthatja be sorozatát. A pályázat meghirdetésével lehetőséget kívánunk nyújtani mindazoknak a fényképezőgépet használóknak, akik képesek fotográfiák létrehozásával korszerű mondanivalójukat megfogalmazni a fenti témakörökben, olyan fotográfiai sorozatokat várunk, amelyek a választott kategória témáját képesek megmutatni és a fotográfia nyelvén egyedien megfogalmazni.

Pályázati kiírás
A pályázatot a Focus Focus Medical Lézeres Látásjavító Központ, a Mai Manó Ház és az Indafotó hirdeti meg. A pályamunkák formai és technikai megközelítése műfaji megkötés nélkül, teljesen szabadon kezelhető és értelmezhető. A pályázók 2000 után készített, minimum 3, maximum 5 képből álló sorozatot küldhetnek be a pályázatra.
A zsűri kizárólag a pályázati kiírásnak megfelelően feltöltött sorozatokat díjazza, és nem kategóriánként hirdet majd nyerteseket.

A pályázat technikai részletei
A pályázaton részt vehet saját alkotásával minden magyar, vagy Magyarországon élő, külföldi állampolgár. A műveket Indapass regisztrációt követően az Indafotón a Láss, ne csak nézz! Gyűjteménybe kell elhelyezni 2015. szeptember 1. és 30. között. A feltöltött sorozat mindegyikének pontos címet kell adni és a képaláírásoknak tartalmazniuk kell a pályázó nevét és a kép keletkezésének évszámát, valamint a választott témakört. A zsűri által kiválasztott alkotókat az Indafotóban megadott értesítési címükön fogjuk megkeresni.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott alkotások elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a pályázatot beadó szerzőt terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is. A résztvevő a pályázati anyag beküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket, és egyben hozzájárul, hogy a rendezők a feltöltött képeket a pályázat ideje alatt a pályázattal kapcsolatos kommunikációban térítésmentesen használják, valamint valamennyi internetes felületén azokat megjelenítsék. Az alkotás az alkotó tulajdonában marad. A szervezők fenntartják a jogot, hogy bármelyik, a kiírási feltételeknek nem megfelelő vagy az emberi, illetve személyi jogokat sértő pályázatot töröljék. A Láss, ne csak nézz! gyűjteménybe feltölteni kívánt pályázati anyagokkal kapcsolatos technikai információkat a következő linken találod és a kérdéseidet is ITT tudod feltenni kommentben.

A pályázatok beadásának határideje: 2015. szeptember 30. 24.00
Eredményhirdetés: 2015. október 15. eredményhirdetéssel egybekötött kiállítás-megnyitón a Mai Manó Házban.

Fődíjak
I. díj GOPRO HD HERO4 Black Edition fényképezőgép
II. díj Lab4Art utalvány, mely felhasználható szkennelésre, nyomtatásra, analóg fotókidolgozásra 50.000.- HUF értékben
III. díj Mai Manó Ház könyvesbolt utalvány 25.000.-HUF értékben
I.-X. helyezett – Csoportos kiállításon való részvétel a Mai Manó Ház Galériájában 2015. októberében

A nyertes műveket elbíráló zsűri tagjai:
Benkő Imre, World Press Photo díjas fotográfus
Csizek Gabriella, a Mai Manó Ház művészeti munkatársa
Ferincz István, a Focus Focus Medical Lézeres Látásjavító Központ ügyvezetője
Féner Tamás Kossuth-díjas fotográfus
Kalas Györgyi, újságíró Index.hu,

Kontakt személyek
Információ: laszlo.baki@maimano.hu
technikai infó: Indafotó